REGULAMIN FITNESS KLUB SALSA

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów FITNESS KLUB SALSA zwanego dalej Klubem. Poniższy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego.

1. Warunkiem korzystania z usług Klubu jest zapoznanie się z regulaminem Klubu. Rozpoczęcie ćwiczeń oznacza jego akceptację.

2. Z usług Klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Uczestnik Klubu korzysta z usług Klubu i zainstalowanego sprzętu na własną odpowiedzialność.

4. Z usług Klubu mogą korzystać osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

5. Podstawą do korzystania z usług Klubu jest posiadanie: aktualnego karnetu lub ważnej i opłaconej umowy lub ważnej karty systemowej lub uczestnictwa w partnerskim programie systemowym, dostępnych w Klubie lub uiszczenie opłaty za jednorazową usługę.

6. Aktualny cennik usług dostępny jest w recepcjach Klubu. Wszystkie opłaty pobierane są z góry przed wykonaniem usług.

7. Opłata za niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi.

8. Tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu kosztów za karnet. Kwota zwrotu jest równa całościowej kwocie karnetu w pomniejszeniu o ilość wykorzystanych wejść tzn. jedno wejście z karnetu równa się kwocie 23zł (jak wejście jednorazowe).

9. Istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu wejściowego (nie dotyczy karnetów OPEN) za dodatkową opłatą.

10. Karnety są imienne i nie mogą być odstępowane innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że karnetem posługuje się osoba trzecia, karnet zostaje zatrzymany i traci ważność.

11. Karnet jest ważny 30 dni od daty pierwszego wejścia Klienta.11. Karnet należy uaktywnić do trzech miesięcy od daty zakupu.

12. W uzasadnionych przypadkach personel może odmówić sprzedaży usług oferowanych w Klubie.

13. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenie lub pod wpływem narkotyków.

14. Zabrania się przynoszenia do Klubu niebezpiecznych przedmiotów i innych przedmiotów, w tym także własnych przyrządów sportowych i treningowych, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym uczestnikom lub doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie mienia. Zakaz dotyczy również wprowadzania rowerów do budynku.

15. Powołując się na etykę zawodową, instruktorzy oraz kadra zatrudniona w innych klubach fitness, siłowniach bądź obiektach sportowych mogą korzystać z usług Klubu Salsa tylko za indywidualną zgodą Zarządu Klubu.

16. Do obiektu zabrania się wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych.

17. Zabrania się fotografowania, filmowania i nagrywania bez zgody Zarządu Klubu.

18. Na terenie całego Klubu obowiązuje zastosowanie się do zaleceń (poleceń) personelu Klubu.

19. Do sterowania sprzętem RTV, wentylacją, klimatyzacją, oświetleniem upoważnieni są tylko pracownicy Klubu.

20. Na zajęcia fitness, rowery i na siłownie wymagany jest strój sportowy i obuwie sportowe, czyste i zmienne-nie to w którym klient przyszedł do Klubu.

21. Ćwiczący mają bezwzględny obowiązek korzystania w trakcie ćwiczeń z własnego ręcznika.

22. Wypożyczenie ręcznika w Klubie podlega opłacie zgodnie z cennikiem.

23. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć i treningu na siłowni należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej.

24. Za przedmioty pozostawione w szafce lub na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.

25. Osoby korzystające z usług Klubu są zobowiązane do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym uczestnikom Klubu możliwości korzystania z usług.

26. Za szkody powstałe na terenie Klubu z winy klientów odpowiadają klienci.

27. Klub wystawia faktury vat. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłosić przed dokonaniem płatności.

28. Klient korzystający z usług Klubu pozostawia po sobie nienaganny porządek.

29. Przy wejściu jednorazowym do Klubu w zamian za otrzymanie kłódki jest pobierana kaucja w wysokości 20zł.

30. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć (min. 5 osób) lub zmiany zajęć a także wykreślenie zajęć z grafiku w dowolnym momencie po podjęciu decyzji przez Zarząd Klubu

31. W dniu zakupu usługi obowiązuje Regulamin w wersji dostępnej w recepcjach Klubu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.W. Salsa - Fitness Klub

Salsa z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. 1 Maja 31, który zgodnie z Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119). Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję:

I. Zakres przetwarzanych danych

1. Dane w zakresie: imię i nazwisko, adres, rok urodzenia, płeć, numer telefonu, adres e-mail, dane karty płatniczej są przetwarzane w celu:

· Obsługi umowy i świadczenia wynikających z niej usług, kontaktowaniu się z Tobą wyłącznie w ramach realizacji umowy (w tym do powiadamiania Cię o zmianach terminu i godziny zajęć, umożliwienia Ci rezerwacji miejsca na zajęciach) - Na podstawie umowy zawartej poprzez opłacenie karnetu art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia,

· Ewidencji księgowo – podatkowej oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami – z konieczności obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust. 1 lit. C rozporządzenia · Wysyłania informacji i powiadomień handlowych i marketingowych (w tym o promocjach, rabatach, nowych wydarzeniach, konkursach) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej również na podstawie automatycznego badania preferencji. - Na podstawie wyrażonej przez

Ciebie dobrowolnej zgody art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia, · Dochodzenia i obrony w sprawie roszczeń lub praw oraz

przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta - Na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora art. 6 ust.1 lit. f rozporządzenia,

2. Dane w zakresie wizerunku są przetwarzane w celu:

  • Wykorzystania na potrzeby marketingu i promocji oraz dokumentacji działalności Fitness Klub Salsa poprzez publikacje na stronie internetowej oraz portalu Facebook firmy - Na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia,

· Zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz obsługi klubów) oraz mienia Administratora. Dotyczy to monitoringu znajdującego się na terenie klubu – z zachowaniem prywatności i godności osób - Na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora art. 6 ust.1 lit. f rozporządzenia

3. Dane w zakresie biometrii tj. dane daktyloskopijne (odcisk palca) przetwarzane są w celu:

· Weryfikacji Twojej tożsamości oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej - Na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia

W niektórych przypadkach Twoje dane mogą podlegać przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany. Oczywiście masz prawo do wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku oraz w przypadku innych problemów lub pytań prosimy o kontakt: klubsalsa@interia.pl

II. Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym kategoriom odbiorców:

upoważnieni pracownicy/ współpracownicy Administratora Danych, którzy w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, firmą obsługującym Administratora, z którymi zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

III. Okres przetwarzania

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami.

IV. Twoje prawa:

Masz prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych,

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia) Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody. Jeżeli Jesteś zainteresowany, realizacją któregoś z powyższych praw prosimy o kontakt na adres mailowy: klubsalsa@interia.pl

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Twoich Danych Osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

V. Podanie danych osobowych w zakresie z pkt. I ppkt.1 jest warunkiem realizacji umowy. Niepodanie danych uniemożliwi wystawienie karnetu.

VI. POLITYKA COOKIES

Przez używanie strony internetowej wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). RODZAJ PLIKU COOKIE:

· SESYJNE - Przechowywanie identyfikatora sesji użytkownika i aktualnej wersji językowej.

· PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH – Google Maps, Google Analytics, Reklamy Google – Zbieranie anonimowych statystyk

Więcej na: http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types / .

Pliki “cookies” mogą być stosowane w celu:

§ Pomagają by strona działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu,

§ Pomagają lepiej dopasować treści i reklamy do Twoich oczekiwań i zainteresowań,

§ Służą do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak używana jest strona i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

REGULAMIN FITNESS KLUBU SALSA W ZWIĄZKU ZE

STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM COVID-19

W odniesieniu do procedur zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczących epidemii koronawirusa (COVID-19) wprowadzamy zasady

korzystania z siłowni oraz zajęć fitness.

1. Po wejściu do klubu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

2. Przy ladzie recepcji klubu należy zachować minimalną odległość 2m.

3. Obowiązują zapisy na zajęcia fitness/zajęcia rowerowe.

4. Maksymalna liczba osób na zajęciach grupowych w zależności od powierzchni tak, aby było 1,5 m odstępu.

5. Osoba kupująca jednorazowe wejście zobowiązana jest do wypełnienia karty klienta w celu założenia profilu klienta.

6. Klient ma możliwość zapisania się na maksymalnie 7 zajęć w przeciągu tygodnia.

7. Nie wypisanie się najpóźniej 2 godziny przed odbywającymi się zajęciami skutkuje utratą jednego wejścia z karnetu, a w przypadku karnetu OPEN skróceniem karnetu o 1

dzień. Ponadto klient może się spóźnić na zajęcia maksymalnie 5 minut, w przeciwnym razie przepada rezerwacja. (uwzględniany kontakt telefoniczny przed zajęciami w

celu poinformowania o spóźnieniu)

8. Każdy klient musi posiadać swój ręcznik w celu używania go na sprzęt z siłowni.

9. Po zakończonych zajęciach lub treningu na siłowni, każdy klient zobowiązany jest do zdezynfekowania sprzętu, którego używał.

10. W trakcie przemieszczania się po klubie klient zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa.

11. W toalecie może przebywać jedna osoba na dwie kabiny.

12. Codziennie w godzinach od 10:00 do 13:00 odbywa się ozonowanie I piętra

13. W razie zauważenia u klienta niepokojących objawów choroby (kaszel, katar itp.) personel siłowni oraz recepcji ma możliwość wyproszenia danej osoby z klubu i zalecić klientowi jak najszybszą konsultację z lekarzem.

14. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym